Портфоліо освітньо-професійної програми “Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті”

Галузь знань 27 “Транспорт”
Спеціальність 273 “Залізничний транспорт”
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма “Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті”

Опис ОП

ОП та додатки до неї

Навчальний план

Робочі програми навчальних дисциплін та силабуси навчальних дисциплін

Відомості про склад групи забезпечення

Результати опитувань стейкголдерів

Відгуки роботодавців

Матеріали щодо акредитації ОП