Робочі програми навчальних дисциплін та силабуси навчальних дисциплін

Галузь знань 27 “Транспорт”
Спеціальність 275 “Транспортні технології (за видами)”
Спеціалізація 275.02 “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма “Транспортні технології на залізничному транспорті”

Обов’язкові освітні компоненти:
Методологія та організація наукових досліджень
Іноземна мова
Цивільний захист
Охорона праці в галузі
Управління ланцюгом постачань
Проектний аналіз

Транспортно-експедиторська діяльність
Науково-дослідна робота

Вибіркові освітні компоненти:

Управління безпекою руху в транспортних системах

Методичні вказівки:
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Транспортно-експедиторська діяльність”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Управління ланцюгом постачань”
Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра
Методичні вказівки до організації та проведення переддипломної практики магістрів