Результати опитувань стейкголдерів

Галузь знань 27 “Транспорт”
Спеціальність 275 “Транспортні технології (за видами)”
Спеціалізація 275.02 “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма “Транспортні технології на залізничному транспорті”

Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо навчання і викладання за ОПП «Транспортні технології на залізничному транспорті»

Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності підтримкою, яку надає СНУ ім. В. Даля в цілому, ННІ «Транспорту і будівництва» та кафедра «Логістичне управління та безпека руху на транспорті» під час здобуття освітнього ступеню «магістр» за ОПП «Транспортні технології на залізничному транспорті»

Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо дослідження “Викладач очима студента”

Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості освітньої програми та якості освітнього процесу

Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо якості викладання за освітніми компонентами

Результати опитувань роботодавців щодо ОПП «Транспортні технології на залізничному транспорті»

Результати опитувань випускників спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) спеціалізації 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) щодо ОПП «Транспортні технології на залізничному транспорті»

Результати опитувань викладацького складу щодо якості ОПП “Транспортні технології на залізничному транспорті”