Матеріали щодо акредитації ОП

Галузь знань 27 “Транспорт”
Спеціальність 275 “Транспортні технології (за видами)”
Спеціалізація 275.02 “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма “Транспортні технології на залізничному транспорті”

Звіт самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Розклад роботи експертної групи

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Висновок роботи галузевої експертної ради

Рішення про акредитацію освітньої програми