Портфоліо освітньо-професійної програми “Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті”

Галузь знань 27 “Транспорт”
Спеціальність 275 “Транспортні технології (за видами)”
Спеціалізація 275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма “Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті”

Опис ОП

ОП та додатки до неї

Навчальний план

Робочі програми навчальних дисциплін та силабуси навчальних дисциплін

Відомості про склад групи забезпечення

Результати опитувань стейкголдерів

Відгуки роботодавців

Матеріали щодо акредитації ОП