Портфоліо освітньо-професійної програми “Транспортні технології на залізничному транспорті”

Галузь знань 27 “Транспорт”
Спеціальність 275 “Транспортні технології (за видами)”
Спеціалізація 275.02 “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма “Транспортні технології на залізничному транспорті”

Опис ОП

ОП та додатки до неї

Навчальний план

Робочі програми навчальних дисциплін та силабуси навчальних дисциплін

Відомості про склад групи забезпечення

Результати опитувань стейкголдерів

Відгуки роботодавців

Матеріали щодо акредитації ОП